Obchodné podmienky

marinatips s.r.o. - Privacy and cookie policy

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Marinatips s. r. o.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Marinatips s. r. o., so sídlom Mudroňova 4949/2,  080 01 Prešov, Slovenska Republika, IČO: 53 125 606, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 40482/P (ďalej aj ako „Marinatips s. r. o. “), ako Poskytovateľom a druhou stranou ako Objednávateľom.
 2. Spoločnosť Marinatips s. r. o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.marinatips.com
 3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Vymedzenie pojmov

 

 1. Poskytovateľ – spoločnosť Marinatips s. r. o. , ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy koná v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Objednávateľ – fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorá si objednáva službu – licenciu, pričom pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Objednávka – právny úkon objednávateľa vykonaný prostredníctvom web stránky alebo aplikácie, na základe ktorého si objednávateľ objednáva služby od poskytovateľa v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa v čase vytvorenia a odoslania objednávky.
 4. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 5. Internetový obchod a/alebo aplikácia - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

 

3. Uzatvorenie zmluvy

 

 1. Objednávateľ si prostredníctvom aplikácie objednáva od predávajúceho služby v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa platných v čase vytvorenia a odoslania objednávky objednávateľa poskytovateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke pravdivo uviesť svoj emailový kontakt ako aj všetky ďalšie údaje požadované internetovým obchodom alebo aplikáciou predávajúceho.
 3. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke vybrať spôsob platby za objednané služby.
 4. V prípade, ak nebude objednávka objednávateľa obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, bude táto objednávka považovaná za neúplnú a poskytovateľ nie je povinný na ňu prihliadať.
 5. Objednávka objednávateľa odoslaná poskytovateľovi prostredníctvom aplikácie a následná úspešná platba predstavuje uzatvorenie zmluvy. Objednávka je pre objednávateľa záväzná.
 6. Poskytovateľ je oprávnený prijať objednávku objednávateľa, ktorá obsahuje všetky údaje podľa týchto VOP.
 7. Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť prijatie objednávky objednávateľa, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdenie o prijatí objednávky a dodaní služby je emailová správa.
 8. Potvrdením o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí objednávky.
 9. V prípade, ak nie je v možnostiach poskytovateľa dodať objednávateľovi služby uvedené v objednávke, a to z akéhokoľvek dôvodu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, a to telefonicky alebo emailom.
 10. Poskytovateľ uvedie alebo priloží v emaile nasledovné:
  • Potvrdenie o úhrade za službu od Marinatips  s. r. o.

 

4. Podmienky dodania služby

 

 1. Poskytovateľ dodá objednávateľovi služby spôsobom uvedeným v potvrdení o prijatí platby.
 2. Poskytovateľ dodá objednávateľovi služby až po uhradení sumy za službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie sumy za službu na účet poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním služby z dôvodu vyššej moci a/alebo z dôvodu, že omeškanie spôsobila tretia osoba.
 4. Objednávateľ je povinný doručené služby bez zbytočného odkladu skontrolovať a to v rozsahu, či služba spĺňa všetky popisované náležitosti.
 5. Poskytovateľ doručí objednávateľovi aj doklad o zaplatení za dodanú službu.
 6. Poskytovateľ nie je povinný dodať služby objednávateľovi skôr, ako objednávateľ uhradí poskytovateľovi celkovú sumu na základe zmluvy za objednanú službu.

 

5. Platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena služieb je určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Marinatips s. r. o. Aktuálny cenník služieb je dostupný na webovej stránke spoločnosti www.marinatips.com a v mobilnej aplikácií Marinatips, ktorá je dostupná v obchodoch App Store a Google Play.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne znížiť a/alebo zvýšiť celkovú cenu služieb a to aj po potvrdení o prijatí objednávky, v prípade nepredvídaného zvýšenia nákladov ako napríklad zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Poskytovateľ bude objednávateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.marinatips.com a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. V danom prípade je pre objednávateľa záväzná cena uvedená v doklade o zaplatení.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu za službu spôsobom určeným v objednávke, ak sa s poskytovateľom nedohodne inak.

 

6. Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

 

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať služby objednávateľovi riadne a včas.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať služby v požadovanej kvalite.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi spolu so službami aj informatívny stav platby a doklad o zaplatení vzťahujúci sa k službe.
 4. Poskytovateľ dáva možnosť objednávateľovi odstúpiť od zmluvy a to pomocou príslušných dokumentov na www.marinatips.com (formulár odstúpenie od zmluvy).
 5. Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí služby ju riadne skontrolovať.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, ak nebola služba dodaná riadne a včas, oznámiť emailom poskytovateľovi alebo na www.marinatips.com
 7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby cenu v plnej výške.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom poskytnutia služby poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä v rozsahu:
  • Objednávateľ je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke,
  • V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany objednávateľa nieje možné vykonať potrebné úkony a tým zaniká akýkoľvek zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom.
 9. Poskytovateľ dodáva objednávateľovi službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať službu, použiť tretie osoby podľa vlastného výberu poskytovateľa.
 10. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ dáva možnosť objednávateľovi odstúpiť od zmluvy a to pomocou príslušných dokumentov na www.marinatips.com (formulár odstúpenie od zmluvy).
 11. Poskytovateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy ihneď odstúpiť v prípade, ak nastanú komplikácie so systémom alebo v prípade narušenia systému tretími stranami.


7. Reklamačné podmienky

 

 1. Objednávateľ má možnosť podať reklamáciu u poskytovateľa za vady služby (ďalej aj ako „reklamácia“).
 2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady služby bezodkladne po ich zistení.
 3. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané objednávateľovi písomne.
 4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za službu.
 5. Objednávateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so (spotrebiteľskou) zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje objednávateľa sú spracované poskytovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľovi jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (zmluvným partnerom, prepravným spoločnostiam), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Poskytovateľ je povinný ochrániť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Poskytovateľ je oprávnený spracovať údaje objednávateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Poskytovateľa Marinatips s. r. o. (tvorca Marinatips - Smart Sailing Guide aplikácie). Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľa a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.
 2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
 3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.
 4. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.

 

---

 

Information about this Website and these Terms & Conditions

 

The website www.marinatips.com (“Website“) is operated by Marinatips s. r. o. (“Marinatips“, “we” or “us”), in Presov and having its registered office at Marinatips s.r.o., Presov.

Further information about how to contact us is set out below.

Please read these Terms & Conditions carefully before you start to use our Website (including accessing, browsing, or registering to use our Website), as they will apply to your use of our Website. By using our Website, you confirm that you accept these Terms & Conditions and that you agree to comply with them.

 

Other applicable terms

These Terms & Conditions refer to our Privacy and Cookie Policy, which sets out the terms on which we process any personal data we collect from you, or that you provide to us, and which sets out information about the cookies on our Website. By using our Website, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate.

If you do not agree to these Terms & Conditions or our Privacy and Cookies Policy referred to above, we’d kindly ask that you do not use our Website.

 

Accessing our website

We will do our best to make sure that our Website and services are uninterrupted and that our Website and content are error free, although we can’t guarantee this. If we need to suspend or restrict access to, or update, our Website or content, we will do our best to minimise any disruption to you and attempt to restore the Website as soon as we can.

 

Content on the website

We may change or remove content or parts of our Website.

The legal rights, including the intellectual property rights, in our Website and any content on it is owned by us (or licensed to us by third parties). Our Website and content are protected by international copyright laws and database rights.

Where we provide links from our Website to other sites, this will be for information purposes only. We have no control over, or responsibility for, the content on those sites or resources.

 

Your use of the website

We are happy for you to use the content on our Website for your own personal, non-commercial use, provided that you keep intact all copyright and proprietary notices. You may not use our trade marks, logos, other intellectual property or any other content on our Website for any commercial, promotional, institutional or corporate purposes, unless you obtain our prior written consent.

Please do not copy, publish or otherwise seek to exploit our Website or our content or use our service for any illegal purpose or in any way that causes damage to our Website, is harmful to other users or which interferes with our intellectual property rights or our other rights and interests.

We will take the action we think is necessary to protect our service and our customers.

We cannot make any promises that the content on the Website is appropriate or available for use in locations outside of the Slovak republic and accessing the Website from territories where its contents are illegal or unlawful is prohibited.

 

Information purposes only

Although we have taken every care to ensure that the information provided on this Website is accurate, we make no representation or give no warranties or undertakings of any kind, express or implied, with regard to the accuracy, reliability, timeliness or completeness of any such information. We do not accept liability for any loss of whatsoever nature or howsoever caused, arising directly or indirectly from the use of or reliance upon this website or any of the information it contains.

 

Linking to our Website

You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it.

You must not:

 • establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists; or
 • create a link to any part of our Website other than the home page.

We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

Where our Website contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources.

 

Limitation of our liability

We exclude to the fullest extent permitted by law all liability resulting from your access to the Website including without limitation any loss (financial or otherwise) or damage resulting directly or indirectly from any such reliance.

We assume no responsibility for the content of websites linked on our Website. Such links should not be interpreted as endorsement by us of those linked websites. We will not be liable for any loss or damage that may arise from your use of them.

We will not be liable for any loss or damage caused by a virus, distributed denial-of-service attack, or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our Website or to your downloading of any content on it, or on any website linked to it.

 

Jurisdiction

These Terms & Conditions and your use of the Website are governed by the laws of Slovak republic, and we and you both agree that the Slovak courts shall have exclusive jurisdiction in any dispute.

 

Who to contact

If you have any feedback, questions or complaints or any requests for technical support, then please contact us via a form.

 

Last updated on 1 Januar 2021.